Minggu, 05 Juni 2011

Pemimpin yang dijanjikan dalam kilasan sejarah Islam

Kemenangan dan kejayaan umat Islam selalu dimulai dari lahirnya seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam sejarah agama Islam, Dalam sejarah Umat Islam beberapa kali Allah menjanjikan adanya kemenangan umat Islam di bawah seorang pemimpin, dan beberapa janji itu telah terwujud. Salah satu diantaranya adalah jatuhnya Konstantinopel kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda :
hadis tentang mujaddid setiap awal kurun
Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik lagi beragama, (tentaranya) tidak melampaui batas, tidak mencuri dan (rakyatnya) tidak menipu dan tidak bergaul bebas (Riwayat Abu Dawud)

Mengenai pemimpin di akhir zaman, Rasulullah SAW bersabda
:hadis imam mahdi
Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama Pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan Dialah pemegang Panji Panji Al Mahdi. " (Riwayat Ahmad)
Daripada Al Hassan, bahwasanya Nabi menyebut akan bala yang menimpa keluarganya sehinggalah ALLAH mengutus Panji Panji Hitam dari Timur, barangsiapa yang menolongnya, ALLAH akan menolongnya dan barangsiapa yang menghinanya ALLAH akan menghinanya, hinggalah mereka itu mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti namaku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka ALLAH pun membantu dan menolongnya
hadis panji panji hitam imam mahdi
Dari Abdullah Bin Mas’Ud dia berkata : Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW tiba tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan bani Hasyim. Apabila terpandang akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah Baginda berubah. Aku pun bertanya,”Mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai?” Baginda menjawab, “kami ahlul bait telah ALLAH pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama sama mereka panji panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerimanya sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi oleh kedurjanaan. Barangsiapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka, walaupun merangkak diatas salju. Sesungguhnya dia adalah AL MAHDI . (Sunan at-Tarmizi, Jilid 9; Sunan Abu Daud, Jilid 5).
Nabi SAW bersabda:
"Allah akan mengeluarkan dari persembunyiannya al-Mahdi (iaitu) dari kalangan kaum keluargaku sejurus sebelum hari kiamat walaupun kiamat itu cuma tinggal sehari sahaja. Dia akan menyebarkan keadilan dan kesaksamaan di atas muka bumi ini dan menghapuskan kezaliman dan penindasan." (Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, Jilid 1)
Telah jelas di beberapa hadist di atas bahwa aktor kebangkitan Islam kedua tak lain adalah Imam Mahdi atau Muhammad bin Abdullah kedua. Dialah orang yang paling ditakuti musuh-musuh Islam di akhir zaman. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang ciri-cirinya telah diberi tahu oleh Rasulullah SAW. Namanya seperti nam Rasulullah, nama ayahnya seperti nama Ayah Rasulullah dan dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi ciri-ciri ini adalah jelas, Namanya adalah Muhammad Bin Abdullah, bukan Muhammad bin fulan atau bin yang lain. Imam Mahdi akan mendapatkan pemerintahan dalam semalam. Tetapi sebelumnya ada seorang tokoh lagi yang mempersiapkan tapak bagi Imam Mahdi. Tokoh ini adalah tangan kanan Imam Mahdi yang nanti akan memberikan kekuasaan yang telah didapatkannya hanya dalam semalam kepada Imam Mahdi. Tokoh yang jarang disebutkan ini adalah Putera Bani Tamim atau Pemuda Bani Tamim atau Al Mansyur atau Sueb bin Shaleh atau Fata At Tamimi. Dia datang dari Timur dan dia lah pembawa panji-panji hitam. Tentang Putera Bani Tamim ini jarang dibahas karena hadist-hadist mengenai tokoh ini sudah banyak di hancurkan oleh musuh terutama saat penyerangan Mongol kepada Umat Islam.
Namun, siapa saja yang mendengar tentang Putera Bani Tamim, Rasulullah meminta kita untuk mendatanginya walapun merangkak diatas salju. Karena pada dialah panji-panji Al Mahdi ada, pada dialah kunci-kunci tapak kebangkitan Islam kedua sebelum diserahkan kepada Imam Mahdi. Pemuda Bani Tamim datang dari Timur. Banyak ulama-ulama muntabar yang menyatakan Timur yang dimaksud adalah Asia Tenggara. Pemuda Bani Tamim akan mendapatkan kekuasaan atau sebuah pemerintahan di Timur. Selanjutnya kekuasaan itu akan diserahkan kepada Imam Madi atau Muhammad bin Abdullah kedua.
Jika begitu, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam di Timur yang berada di akhir zaman? Carilah Fata At Tamimi, karena hanya pada dialah kunci-kunci Al Mahdi berada.
Hadist-hadist tentang Imam Mahdi adalah mutawatir maknawi. Banyak yang menyebutkan, dan juga ada di kitab-kitab ulama-ulama muktabar. Beberapa diantaranya sebagai referensi disebutkan di bawah ini :
 1. Sahih al-Bukhari, Kitab Bad’ ul-Khalq wa Nuzul Isa, Jilid 4.
 2. Imam Muslim, Sahih Muslim, Jilid 1, Jilid 2, Bab Nuzul Isa, Bab 1
 3. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid 2, Jilid 3 & Jilid 5.
 4. Imam at-Tarmizi, Sahih at-Tarmizi, Jilid 2, Jilid 9.
 5. Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2.
 6. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jilid 1 & Jilid 3.
 7. Imam an-Nasaie, Sunan an-Nasaie.
 8. Imam Al-Hakim, Mustadrak as-Sahihain, Jilid 4.
 9. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, As-Sawa’iqul Muhriqah.
 10. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyul Muntazar.
 11. Imam Ibnu Tawus, Kitabul Malahim wal Fitan.
 12. Imam at-Tabrani, Al-Majma’.
 13. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
 14. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahzibus Sabit, Jilid 9.
 15. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
 16. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Nuzhatun Nazar.
 17. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Lisanul Mizan, Jilid 1.
 18. Ibnu Sabbagh al-Maliki, Al-Fusulul Muhimmah, Jilid 12.
 19. Imam Mahyuddin Ibnu Arabi al-Hatimi, Al-Futuhatul Makkiyah.
 20. Fathul Muhimmah (edisi kedua).
 21. Futuhatul Islamiyah, (edisi Makkah) Jilid 2.
 22. Imam As-Suyuti, Kitab Al-Hawi Lil Fatawa, Jilid 2.
 23. Imam As-Suyuti, Al-Urful Wardi.
 24. Imam As-Suyuti, Alamat Qiyamat.
 25. Imam As-Suyuti, Al-Jami’us Saghir.
 26. Imam As-Syakrani, Tanbihul Mughtarrin.
 27. Ibnu Asir, Kamilut Tawarikh, Jilid 1.
 28. Al-Yaaqubi, Tarikh, Jilid 3.
 29. Imam Syamsuddin Abu Abdillah al-Ansari Al-Qurtubi, At-Tazkirah Fi Ahwalul Mauta wa
 30. Ahwalul Akhirah.
 31. Imam Al-Baihaqi, Sunanul Kubra.
 32. Ibnu Asakir, Tarikh, Jilid 4.
 33. Imam at-Tabari, Tarikhul Umam Wal Muluk (Tarikh at-Tabari), Jilid 7.
 34. Imam Ibnu Kasir, Alamat Yaumul Qiyamah.
 35. Imam As-Sakhawi, Fathul Mughith, Jilid 3.
 36. Imam Az-Zurqani, Syarhul Mawahibul Ladunniyyah, Jilid 5.
 37. Imam Ali bin Abu Bakar al-Haitami, Majma’ul Zawaid (ed. Kaherah), Jilid 7.
 38. Said Muhammad Hasan, Al-Mahdiyah fil Islam (Kaherah, 1373H).
 39. Kanzul Ummal, Jilid 7.
 40. Al-Hafiz Abu Nuaim, Aqdud Durar Fi Akhbaril Mahdiyul Muntazar, Jilid 12, Bab 1.
 41. Kanji As-Syafie, Al-Bayan fi Akhbar Sahibuz Zaman, Bab 12.
 42. Ubaidallah Hindi Hanafi, Arjahul Matalib.
 43. Imam Abu Bakar al-Iskafi, Fawa’idul Akhbar.
 44. Imam Abu Bakar al-Iskafi, ‘Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
 45. Muhammad Taisir Zibyan, Ahlul Kahfi.
 46. Abul Fadhal Abdullah bin as-Siddiq al-Husaini al-Idrisi al-Maliki, Ph.D., Al-Mahdiyul Muntazar.
 47. Syeikh Osman Jalaluddin, Ad-Durratun Nafi’ah fi Isyaratus Sa’ah, Bahagian 1 & 2.
 48. Pehin Datu Seri Maharaja Dato’ Seri Utama Sahibul Fadhilah Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz, Ringkasan Akidah Ahli Sunnah wal Jemaah.
 49. Yusuf bin Yahya bin Ali bin Abdul Aziz al-Maqdisi asy-Syafie as-Sullami, Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
 50. Mustaffa Suhaimi, Al Mahdi Nama Yang Paling Dipertikai dan Sering Dieksploit Sepanjang Sejarah Umat Islam.
 51. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Siapa Mujaddid Kurun Kelima Belas?
 52. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam, Sekaligus Menjawab Tuduhan.
 53. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Berhati-hati Membuat Tuduhan.
 54. HM Thalib Lubis, Imam Mahadi.
 55. Muhammad Labib Ahmad, Siapa Imam Mahadi?
 56. Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah (edisi Kaherah).
 57. Ahmad Thompson, Dajjal, The King Who Has No Clothes.
 58. Muhammad As-Saban, As’afur Raghibin.
 59. Shablanji, Nurul Absar.
 60. Allamah Ahmad bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari al-Husni, Abrazul Waham al-Maknun.
 61. Imam Nuaim bin Hammad, Al-Fitan.
 62. Ahmad bin Jaafar bin Al-Munadi, Kitabul Malahim.
 63. Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri, Al-Ihtijaj bil Asar ‘Ala Man Ankaral Mahdiyul Muntazar.

2 komentar:

 1. IMAM MAHDI MENYERU:
  BENTUKLAH PASUKAN FI SABILILLAH DISETIAP DESA
  SAMBUTLAH UNDANGAN GUBERNUR MILITER ISLAM

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

  301. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

  302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
  - ahli segala macam pertempuran
  - ahli Membunuh secara cepat
  - ahli Bela diri jarak dekat
  - Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

  303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
  - Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
  - Ahli Pembuat BOM / Racun
  - Ahli Sandera
  - Ahli Sabotase

  304. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

  305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
  - ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
  - Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
  - Ahli enkripsi cryptographi
  - Ahli Satelit / Nuklir
  - Ahli Pembuat infra merah / Radar
  - Ahli Membuat Virus Death
  - Ahli infiltrasi Sistem Pakar

  email : seleksidim@yandex.com atau
  email : angsahitam@inbox.com

  BalasHapus
 2. WILAYAH KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Bismillahir Rahmanir Rahiim

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  MENERBITKAN SURAT SECARA RESMI
  NOMOR : 1436H-RAJAB-02

  PETA ASAL WILAYAH
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Maha Suci Allah yang di tangan-Nya Kekuasaaan Pemerintahan atas segala
  sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
  Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala Kerajaan, dan Dia Maha
  Kuasa atas segala sesuatu,
  Wahai Rabb Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi maupun Kerajaan yang Ada
  diantara Keduanya, Sesunggunya Engkau Maha Kuasa atas Segala Sesuatu yang Engkau Kehendaki.

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
  Hamba memohon Ampun dan Kasih Sayang-Mu,
  Kami Hamba-Mu yang Dhoif Mohon Izin untuk melakukan Ijtihad Syiasah

  Allaahumma sholli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shol
  laita alaa aali Ibroohiim ,
  wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa aali
  Ibroohiim fil aalamiina innaka hamiidum majiid.

  Pada Hari Ini Hari Isnain 1 Rajab 1436H
  1. Kami sampaikan Kabar Gembira bahwa Asal Mula wilayah
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu adalah dari Sabang hingga
  Maurake

  2. Wilayah Negeri dari Sabang hingga Mauroke yang dihuni oleh Umat
  Islam yang Sholeh-sholeh kami beri Namanya sesuai dengan Hadist
  Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjadi Wilayah Negeri Syam.

  3. Peta Wilayah Indonesia Kami Hapus diganti dengan Nama Wilayah Syam (Negeri
  Ummat Islam Akhir Zaman)

  4. RI bubar dan Hilang, Berganti Nama Organisasi Penyamun Indonesia (OPI)

  Kepada para Alim Ulama cerdik cendikia Islam, Mari bersama-sama kita
  tegakkan Islam dan menjadikan AlQuran dan As Sunnah Rasulullah SAW
  menjadi satu-satunya sumber hukum yang berkuasa di Wilayah Syam.

  Umat Islam tidak layak untuk hidup tentram di-RI,
  RI adalah bagian dari Negara Zionis Internasional, Negara Dajjal.

  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah (Melayu) menghimbau melalui
  Aqidah Islam bahwa Semua Negara binaan Dajjal adalah Jibti dan Thagut
  yang harus dihancurkan, bukan menjadikannya tempat bernaung dan merasa
  hidup tentram di dalamnya sampai akhir hayat.

  Akhir Zaman adalah Masa-nya seluruh umat islam harus berperang melawan
  Zionis Internasional yang di Komandoi Israel. Waktu akan kian mendekat
  Maka Umat Islam secara terpaksa atau secara ikhlas menjadi dua
  gelombang besar wala kepada Zionis atau wala kepada Islam.

  Bila Umat Islam yang berada di Wilayah Negeri Syam ridha pasrah dan
  tunduk dibawah Tekanan OPI (organisasi Penyamun Indonesia), maka
  bersiaplah menjadi negeri yang mengerikan.

  Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan
  mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan
  hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.
  (Qs. At-Thalaq :8)

  Dan demikianlah Kami jadikan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat
  yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan
  mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka
  tidak menyadarinya. (Qs. Al-an am : 123)

  Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-
  negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat
  pedih lagi keras. (Qs. Huud:102)

  Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang teIah Kami
  binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai
  penggantinya. (Qs. Al-Anbiyaa:11)


  Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang Kafir (OPI) yang ada
  disekitar kamu, hendaklah mereka merasakan keganasan darimu,
  ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertaqwa (Qs. At-Taubah:123)

  ..dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
  memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta
  orang-orang yang bertakwa. (Qs. At-Taubah:36)

  PANGLIMA PERANG PASUKAN KOMANDO PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh
  angsahitam@inbox.com

  BalasHapus